Terug naar het overzicht

10 tips voor een geslaagde overname

Het is een hele uitdaging om de overname van een bedrijf in de huidige economische situatie succesvol te laten verlopen. Een goede planning en efficiënt kostenbeheer van de fusie- en integratieprocessen na de overname spelen hierbij een doorslaggevende rol. Er zijn echter heel wat bedrijven die het integratieproces te laat starten. Bovendien overschrijdt meer dan een derde van de bedrijven de geplande integratiekosten. Dit bemoeilijkt het succes van een overname. PricewaterhouseCoopers (PwC) geeft 10 tips voor een geslaagde overname. In 2009 heeft PwC een studie over fusie- en integratieprocessen na een bedrijfsovername uitgevoerd. Het onderzoek legt de vinger op een aantal kritische punten die het integratieproces kunnen hypothekeren. Deze vragen een bijzondere aandacht van bestuurders en management. PwC geeft tien tips om een fusie-en integratieproces succesvol te laten verlopen. 1. Pijnpunten die integratieproces kunnen hypothekeren 1.1 Integratiekosten onderschat Bijna de helft van de ondernemingen overschrijdt de geplande integratiekosten. Dit is vaak te wijten aan het laattijdig plannen van het integratieproces. Daarnaast wordt ook de tijd die nodig is om de integratie te voltooien onderschat. Hierdoor worden medewerkers overbelast of worden de dagelijkse kernactiviteiten van het bedrijf verwaarloosd. Planning en voorbereiding komen de vlotte en snelle afhandeling van de integratie ten goede. Een snelle integratie drukt de kosten, laat toe om de nodige synergieën in een vroeger stadium te realiseren en vermindert de onzekerheid bij de medewerkers. “Uit de studie blijkt dat in bijna een derde van de overnames de planning van het integratieproces pas na het afsluiten van de transactie start. Dit is een gemiste kans. Wij stellen immers vast dat dit de realisatie van de overnamedoelstellingen in het gedrang brengt en de keuze uit verschillende opties voor het optimaliseren van de mogelijke synergieën beperkt”, aldus Michael De Roover, Partner Business Integration & Recovery, PricewaterhouseCoopers België. 1.2 Doorstroming van informatie De belangrijkste sleutel tot een succesvolle overname is de betrokkenheid van alle interne en externe stakeholders gedurende het gehele transactie- en integratieproces. De informatie die uit het due-diligence proces naar voren komt, moet op een transparante en efficiënte manier doorstromen naar alle betrokkenen. Een belangrijk pijnpunt is immers dat de verschillende aspecten van de due diligence los van elkaar plaatsvinden, waardoor het risico op verlies van belangrijke informatie tijdens het verdere proces reëel is. Veel ondernemingen stellen dan ook een integratieteam aan. Dit team is van bij het begin tot het einde van het overname- en integratieproces aanwezig. Zij ondersteunen de doorstroming van de due diligence-informatie naar alle betrokkenen. 1.3 Een extra bonus voor een geslaagde overname? In de meeste gevallen wordt de beloning van het management en het integratieteam niet gekoppeld aan het succes van de overname. “Wij stellen nochtans vast dat een sterke band tussen bonussen en het realiseren van de doelstellingen van de overname de kansen op succes vergroot.”, besluit Lieven Adams Partner Deals, PricewaterhouseCoopers België. 1.4 Moeilijkheden die overwonnen moeten worden na de transactie De procedures, organisatie en informaticasystemen op elkaar afstemmen blijken de grootste moeilijkheden te zijn waarmee de bedrijven te maken kregen. Ook het op elkaar afstemmen van verschillende culturen en de werknemers motiveren blijken bijzondere moeilijkheden te zijn voor een geslaagde fusie of overname. 2. 10 tips voor een succesvolle overname 1. Start tijdig met het plannen van het integratieproces Start met het plannen van het integratieproces vóór het afronden van de overname zelf. Tijdig starten zorgt voor meer tijd, o.m. tijd om alle opties grondig te bestuderen en weloverwogen beslissingen te nemen. 2. Focus op de integratie van processen en culturen Plan de gelijkschakeling van processen, in het bijzonder IT, en bedrijfsculturen tijdig en gedetailleerd. Het op één lijn krijgen van processen en culturen is de grootste en zwaarste uitdaging voor een succesvolle integratie. 3. Begroot de integratiekosten correct Evalueer, plan en realiseer systematisch zowel alle mogelijke synergieën als integratiekosten van bij de start van het overnameproces tot en met de integratie. Dit zal onaangename verrassingen vermijden en toelaten dat de vooropgestelde bedrijfsresultaten, na de overname, worden gerealiseerd. 4. Betrek het integratieteam zo vroeg mogelijk bij de transactie Het is van cruciaal belang het integratieteam vóór het afsluiten van de transactie te betrekken bij het planningsproces. Hun vroege betrokkenheid biedt de beste garantie op het realiseren van de integratiedoelstellingen. 5. Volg het integratieproces op de voet Zorg voor een doorlopende monitoring van de integratiedoelstellingen en meting van realisaties, zowel de financiële als strategische. 6. Koppel de integratiedoelstellingen aan de remuneratie van het integratieteam Beloon het integratieteam voor het realiseren van de gestelde doelstellingen. Dit komt het succes van de integratie ten goede. Om dit te realiseren moet het team effectief een impact hebben op het behalen van de integratiedoelstellingen en moeten de resultaten meetbaar zijn. 7. Blijf communiceren met alle stakeholders Communiceer transparant en professioneel met alle stakeholders gedurende de kritische eerste 100 dagen na de overname. Een goed communicatieplan gedurende deze periode vermindert de onzekerheid bij de stakeholders en vergroot hun betrokkenheid. 8. Laat geen waardevolle informatie uit het due diligence (DD) proces verloren gaan Een overname en de daarop volgende fusie of integratie is een doorlopend proces. Laat daarom alle informatie van bij de start (DD) tot en met de realisatie van de nodige synergieën (integratie) doorstromen naar alle betrokken verantwoordelijken. Zo gaan geen waardevolle gegevens en inzichten verloren tijdens het proces. 9. Houd de vaart er in Zorg voor een snel en transparant integratieproces. Dit vermindert de druk op de medewerkers en versterkt hun loyauteit. 10. Focus op rentabiliteit Investeer in het optimaliseren van marges en rentabiliteit door synergieën en kostenbeheer. In het huidige economisch klimaat hebben ze immers een grotere impact op het bedrijfsresultaat dan het streven naar groei. 3. Overnames anno 2010 De topmanagers haalden in 2009 volgende redenen aan voor een overname: 1. groei in marktaandeel (58%); 2. realisatie synergieën (37%); 3. toegang tot nieuwe (geografische) markten (33%); 4. nieuwe producten aan het gamma toevoegen (23%); 5. expliciet een concurrent uitschakelen. De resultaten van de studie situeren zich weliswaar in het gunstige economische klimaat dat tot midden 2008 heerste. “Er gebeuren vandaag duidelijk minder overnames dan 2 à 3 jaar geleden”, aldus Lieven Adams. “De overnames die in het huidig economisch klimaat gedaan worden, focussen sterker op waardecreatie dan op groei. En waarde creëert men niet door een transactie af te sluiten, maar wel door na een transactie de nieuw ontstane entiteit optimaal te managen en integreren. Er wordt vandaag meer aandacht besteed aan kosten, marges en de verbetering van de winstgevendheid. Er is dan ook een sterkere nadruk op consolidatie en herstructurering bij de integratie”, besluit Lieven Adams. Bron: PricewaterhouseCoopers.