Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden Websites en Internetdiensten van Bedrijventekoop.be bvba

Geachte gebruiker,

Deze website en de daaraan gekoppelde internetdiensten worden u ter beschikking gesteld door Bedrijvente-koop.be bvba (hierna: Bedrijventekoop.be bvba), statutair gevestigd te Wijnegem en ingeschreven in de kruis-puntbank onder nummer BE0809.710.666. Door gebruik te maken van een van de websites van Bedrijvente-koop.be bvba en of de daaraan gekoppelde internetdiensten wordt u geacht kennis genomen te hebben van deze voorwaarden en ze te hebben geaccepteerd. Lees ze daarom zorgvuldig. 

 

Het gebruik


U dient de websites en de internetdiensten op een zorgvuldige en verantwoorde wijze te gebruiken, in overeen-stemming met alle toepasselijke wettelijke bepalingen en alle eventueel toepasselijke gedragscodes. Door ons gegeven instructies dient u op te volgen. De volgende handelingen zijn niet toegestaan.

  • Gebruik op een wijze die schadelijk is voor ons of voor onze gelieerde ondernemingen, onze klanten, voor andere gebruikers van onze internetdiensten en websites, of voor derden; 
  • Het sturen van ongewenste berichten van commerciële aard ('spam') aan personen van wie u het emailadres via de internetdiensten en websites van Bedrijventekoop.be bvba heeft verkregen;
  • Het wijzigen, beschadigen, uitschakelen, overbelasten, hinderen, of het belemmeren van het gebruik van de internetdiensten en websites van Bedrijventekoop.be bvba; 
  • Het bedreigen, beledigen, discrimineren of hinderen van anderen; 
  • Het aanleveren van materiaal of berichten die opzettelijk onjuist, bedreigend, beledigend, discriminerend, intimiderend, onrechtmatig, lasterlijk, vulgair, obsceen, smadelijk, misleidend of frauduleus zijn of zo kunnen worden opgevat, of die expliciete of grafische beschrijvingen bevatten van seksuele handelingen, of die in-breuk maken op de privacy van anderen; en het verspreiden van virussen of documenten die andere schade-lijke componenten bevatten.

Bedrijventekoop.be bvba behoudt zich het recht voor de schade die zij lijdt tengevolge van niet toegestane han-delingen op u te verhalen.

 

Rechten van intellectuele eigendom


Alle rechten van intellectuele eigendom op de inhoud van de internetdiensten en websites van Bedrijvente-koop.be bvba berusten bij Bedrijventekoop.be bvba, voorzover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld op de internetdiensten en websites van Bedrijventekoop.be bvba. Onder rech-ten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle auteursrechten, octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten en andere rechten van intellectuele eigendom in België of daarbuiten. U mag de inhoud van de internetdiensten en websites van Bedrijventekoop.be bvba slechts voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken. 

Het is u niet toegestaan om informatie verkregen uit de internetdiensten en websites van Bedrijventekoop.be bvba op niet-incidentele basis openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook, daaronder begrepen het al dan niet na bewerking integreren in netwerken of op meerdere beeldschermen (doen) verschijnen of anderszins openbaar maken.

 

Aansprakelijkheid


De verwerking van de gegevens op de internetdiensten en websites van Bedrijventekoop.be bvba en de tot-standkoming daarvan is naar beste weten en met de grootste zorg uitgevoerd. Bedrijventekoop.be bvba noch haar toeleveranciers kunnen evenwel instaan voor de juistheid en de volledigheid van de informatie die op de internetdiensten en websites van Bedrijventekoop.be bvba is opgeslagen en zijn dan ook, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Bedrijventekoop.be bvba c.q. haar toeleveranciers, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de via de inter-netdiensten en websites van Bedrijventekoop.be bvba aangeboden informatie. Voor de inhoud van informatie die door derden op of via de website worden geplaatst is Bedrijventekoop.be bvba niet verantwoordelijk. Degene die informatie heeft aangeleverd is zelf voor de inhoud daarvan verantwoordelijk. Informatie die van essentieel be-lang voor u is dient u altijd op juistheid te verifiëren. Bedrijventekoop.be bvba is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van de internetdiensten en websites van Bedrijven-tekoop.be bvba.

 

Aanleveren van materialen en informatie


Indien u informatie naar de internetdiensten en websites van Bedrijventekoop.be bvba zendt, wordt dat geacht niet vertrouwelijk te zijn. Door toezending verleent u Bedrijventekoop.be bvba een onbeperkt, wereldwijd, eeu-wigdurend, onherroepelijk, niet-exclusief en volledig voor sublicentie vatbaar recht om die informatie voor deze en andere websites te gebruiken, te publiceren, te wijzigen, te vertalen, te verwijderen (al dan niet op verzoek van derden), uw naam in verband daarmee te publiceren, en uw gegevens bekend te maken aan derden indien wij daar naar ons redelijke oordeel toe verplicht zijn. U staat er voor in dat u met betrekking tot alle door u inge-diende materialen en bijdragen de bevoegdheid heeft om ons deze toestemming te verlenen, en u vrijwaart ons van alle vorderingen van derden in dit verband. In het kader van kwaliteitsborging ten behoeve van bezoekers heeft Bedrijventekoop.be het recht om profielplaatsers of intermediairs aan te manen om profielen ouder dan een jaar een update te geven. Indien profielplaatsers of intermediairs dit nalaten, heeft Bedrijventekoop.be het recht om deze profielen niet langer zichtbaar te maken op de websites. De door u aangeleverde informatie mag niet in strijd zijn met enige bepaling van de gebruiksvoorwaarden. Bedrijventekoop.be bvba heeft het recht om zonder opgaaf van reden aangeleverde informatie te weigeren of om reeds op de websites gepubliceerde informatie te verwijderen.

 

Doorgifte van reacties


Indien u reageert op een profiel dat geplaatst is op een website van Bedrijventekoop.be bvba zal Bedrijvente-koop.be bvba met betrekking tot de doorzending van uw reactie aan de inzender van het profiel de normale zorg in acht nemen, welke van een redelijke website-exploitant verwacht kan worden, doch elke aansprakelijkheid ook voor het niet, niet tijdig of op onjuiste wijze in ontvangst nemen en/of doorzenden van uw reactie is uitdrukkelijk uitgesloten. 

 

Algemene voorwaarden


Internet BV hanteert Algemene Voorwaarden. Deze zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten met Internet BV. U kunt deze voorwaarden inzien, printen en downloaden door gebruik van de link te maken. 

Internet B.V. is steeds gerechtigd om voorafgaand aan het doorgeven van jouw reactie aan de inzender van een profiel, naderene informaite/documentatie op te vragen. Wij zijn bereid om daarbij geheimhouding met je af te spreken. Zolang je die informatie/documentatie niet aanlevert, maar oook als Internet B.V. twijfels heeft t.a.v. de ontvangen informatie/documentatie of t.a.v. jou als gebruiker, kan zij steeds besluiten jouw reactie niet door te sturen. Twijfel aan jou als gebruiker kan ontstaan bij het niet ontvangen van de gevraagde informatie/documentatie.

 

Privacy Statement

 

Op het gebruik van onze internetdiensten en websites is onze Privacy Statement van toepassing. U kunt ons Privacy Statement inzien, printen en downloaden door gebruik van de link te maken.