Terug naar het overzicht

Waarvoor kan ik BEA aanvragen?

BEA is een subsidie die gegeven wordt aan ondernemingen die investeren in opleiding, advies, kennis of mentorschap. De subsidie wordt toegekend als een percentage van de in aanmerking komende kosten en van de in aanmerking komende diensten. Volgende kosten komen wel in aanmerking: De kosten, exclusief B.T.W. en de bedragen van de facturen waar tegenover geen prestaties staan, die gefactureerd worden door een erkende dienstverlener in de pijler opleiding, voor de opleiding, gevolgd door werkenden in de onderneming. De kosten behoren tot één van de volgende categorieën: - Personeelskosten van de dienstverlener; - Werkingskosten van de dienstverlener; - Verplaatsingskosten van de docent; Kosten voor cursusmateriaal en didactische benodigdheden die specifiek voor de gevolgde opleiding worden gebruikt en waarvan het gebruik een functionele relatie heeft met de gevolgde opleiding, voor zover de kosten op één factuur samen met de opleidingskosten worden gefactureerd; De kosten, exclusief B.T.W. en de bedragen van de facturen waartegenover geen prestaties staan, die gefactureerd worden door een erkende dienstverlener in de pijler advies voor het advies; De kosten, exclusief B.T.W. en de bedragen van de facturen waartegenover geen prestaties staan, die gefactureerd worden door een erkende dienstverlener in de pijler kennisoverdracht voor de kennis. Kosten met betrekking tot gestandaardiseerde fysische of chemische analyses komen niet in aanmerking; De kosten, exclusief B.T.W. en de bedragen van de facturen waartegenover geen prestaties staan, die gefactureerd worden door een mentor in de pijler mentorschap of door een erkende dienstverlener in de pijler advies voor het mentorschap. Volgende diensten komen niet in aanmerking Wettelijk verplichte diensten; Adviezen van permanente of periodieke aard zoals routinematig belastingsadvies, regelmatige dienstverlening op juridisch gebied, routinematig advies inzake selectie-, aanwervings- en personeelsbeleid of reclame; Adviezen die behoren tot de gewone bedrijfsuitgaven van de onderneming; Diensten met betrekking tot subsidies; Technische analyses die geen deel uitmaken van een advies; Niet-gespecialiseerde adviezen.