Terug naar het overzicht

Schiet uit de startblokken met de Startlening+

startkapitaalWie heden ten dage als startend ondernemer een lening wenst af te sluiten, moet al over vrij goede papieren beschikken om de nodige fondsen bij de bank los te weken. Maar niet getreurd; via de Startlening+ van PMV (Participatiemaatschappij Vlaanderen) kan u wellicht alsnog aan het nodige startkapitaal geraken alvorens u overweegt om uw project in de koelkast te steken. Mooi meegenomen is dat er wordt gewerkt met een relatief lage interestvoet, vrijstelling van kapitaalaflossingen gedurende het eerste jaar na opname van de lening en dat het bovendien om een achtergestelde lening gaat wat er misschien voor zorgt dat u uw bankier uiteindelijk toch over de streep kunt trekken om alsnog een deel van de financiering voor zijn of haar rekening te nemen.

Wie komt in aanmerking?

Zowel startende natuurlijke personen als vennootschappen komen in aanmerking voor de lening. Bent u reeds als zelfstandige aan de slag, dan komt u alleen maar in aanmerking indien u uw huidige activiteit maximaal vier jaar uitoefent als zelfstandige in hoofdberoep. Met dezelfde termijn wordt rekening gehouden bij een vennootschap, waarbij ook de vennoten-natuurlijke personen in die zin worden geëvalueerd. Om in aanmerking te komen voor de Startlening+ moet uzelf als starter uw onderneming of activiteit uitbaten. Werkt u met een vennootschap, dan moet u in principe als meerderheidsaandeelhouder het dagelijkse beheer waarnemen. Belangrijke voorwaarde is dat u in het Vlaamse Gewest woonachtig bent of dat de maatschappelijke zetel van uw onderneming er is gevestigd. Is dat niet het geval maar kan u aantonen dat u zal investeren in Vlaanderen, dan komt u eveneens in aanmerking. Ook volgende zelfstandigen in spe – zij het in hoofdberoep – komen voor deze alternatieve financieringsvorm in aanmerking:
  • werkzoekenden;
  • volledig uitkeringsgerechtigde werklozen;
  • begunstigden van een inschakelingsuitkering of een leefloon;Ook stagiairs in het kader van een vrij beroep kunnen zich aanmelden voor een Startlening+ op voorwaarde dat zij zich effectief zullen vestigen als zelfstandige in hoofdberoep.
Ook stagiairs in het kader van een vrij beroep kunnen zich aanmelden voor een Startlening+ op voorwaarde dat zij zich effectief zullen vestigen als zelfstandige in hoofdberoep.

Wat kan u allemaal financieren met de lening?

De doeleinden waarvoor u de financiering kan bekomen zijn vrij uitgebreid. Volgende investeringen komen in aanmerking:
  • immateriële vaste activa (overname cliënteel, goodwill, licenties, …);
  • materiële vaste activa (gebouwen, machines, rollend materieel, …);
  • participaties in andere ondernemingen;
  • behoefte aan werkkapitaal (opbouw voorraden, …).
Wie investeert in vastgoed, kan de lening enkel aanwenden voor het eigen beroepsmatig aangewende gedeelte van het gebouw. Let op: beweren dat u het gebouw bijvoorbeeld 50 % zal gebruiken voor uw activiteit is onvoldoende. Er wordt een expertiseverslag vereist waaruit het voorgestelde beroepsgebruik effectief kan worden afgeleid. Voor vastgoed dat u wenst te verhuren komt de Startlening+ niet in aanmerking. Interessant om weten is dat u met de Startlening+ de overname van een handelsfonds kan financieren ofwel de overname van aandelen van een bestaande vennootschap. Wat dit laatste betreft, moet u de meerderheid in het kapitaal verwerven of meerderheidsaandeelhouder worden indien u reeds een voet binnen de deur hebt bij de vennootschap die u verwerft.

Voorwaarden verbonden aan de lening

De voorwaarden van de Startlening+ zijn vrij soepel. Hieronder lichten wij de voornaamste kenmerken toe:

Maximumbedrag

PMV wenst maximaal met het volgende bedrag over de brug te komen:
  • vier maal de eigen inbreng;
  • € 100.000,00.
Het bedrag van de eigen inbreng mag u lenen bij andere partijen. U zou bijvoorbeeld als zaakvoerder een WinWinlening in privénaam kunnen afsluiten en dat geld gebruiken bij een kapitaalverhoging dewelke dan als eigen inbreng kwalificeert. Een andere mogelijkheid is om het geleende privégeld zelf onder de vorm van een (achtergestelde) lening of onder de vorm van rekening courantkrediet door te lenen aan uw vennootschap.

Looptijd

Als minimale duur wordt een termijn van drie jaar voorzien. De lening kan maximaal voor tien jaar worden afgesloten.

Rentevoet

PMV werkt hier met een vaste rentevoet van 3 % op jaarbasis, ongeacht de looptijd van de lening. Aangezien het hier om een achtergestelde lening (zie verder) gaat, is dat eigenlijk zeer goedkoop.

Terugbetaling

Als basisprincipe hanteert PMV dat de Startlening+ maandelijks wordt terugbetaald op basis van constante aflossingen. Gedurende het eerste jaar na opname van de lening moet u in principe geen kapitaal terugbetalen. Op die manier beschikt u over de nodige financiële zuurstof om uw activiteit geleidelijk aan uit te bouwen.

Achterstelling

Het gaat hier om een achtergestelde lening. Dit betekent dat PMV achteraan in de rij staat ingeval u of uw vennootschap failliet zouden worden verklaard. Het positieve hiervan is dat andere kredietverstrekkers de lening als een uitbreiding van het eigen vermogen zullen beschouwen met als gevolg dat het voor hen minder risicovol wordt om aan u of uw vennootschap geld te lenen.

Waarborgen

Welke waarborgen precies moeten worden verstrekt, is afhankelijk van de te financieren activabestanddelen. De te verstrekken waarborgen worden bepaald in functie van het kredietrisico. Zo kan PMV bijvoorbeeld vragen dat er een hypotheek wordt gevestigd of dat de actieve vennoten zich persoonlijk borgstellen. Interessant om weten is dat het PMV geen waarborgen vraagt aan werkzoekenden die de sprong naar het zelfstandig ondernemerschap willen wagen. Bovenstaande voorwaarden indachtig, kunnen we alleen maar concluderen dat de Startlening+ zeker en vast het overwegen waard is voor elke starter die iets moeilijker zijn of haar opstart kan financieren via het reguliere bankcircuit. Vooral de vrijstelling aan terugbetaling van kapitaal gedurende het eerste jaar, de achterstelling en de lage rentevoet kunnen we alleen maar toejuichen. 16/09/2015 Gepubliceerd door: Bart Vermoesen Warfid http://www.taxworld.be/taxworld/schiet-uit-de-startblokken-met-de-startlening.html?LangType=2067