Terug naar het overzicht

Inschrijving btw en personenbelasting

Algemene regels voor de btw-plichtige, speciale btw-stelsels : forfaitaire btw-stelsels, kleine ondernemersregeling. - De btw-plichtige moet zich aan enkele regels houden. - Als hij een onderneming start, stopt of er iets aan wijzigt, moet hij dat melden aan het btw-controlekantoor. - Bij levering moet steeds een factuur in tweevoud worden opgemaakt. - De ondernemer moet de verrichtingen van de vorige maand maandelijks aangeven. - De btw op de inkomende facturen moet dan worden verrekend met die op de uitgaande. - Met een jaaromzet kleiner dan 500.000 euro moet u maandelijks een voorschot storten. De aangifte moet maar 1 keer per kalenderkwartaal ingediend worden. Ze moet uiterlijk de 20ste van de maand die volgt op de aangifteperiode op het btw-controlekantoor aankomen. De ondernemer betaalt de verschuldigde btw voor de afgelopen maand of de afgelopen drie maanden aan de overheid. - De btw-boekhouding moet aangepast zijn aan de ondernemingsvorm. De ondernemer dient elk jaar opnieuw voor 31 maart een lijst in met daarop de btw-plichtige afnemers van het afgelopen jaar. Dat zijn de mensen aan wie hij dat jaar goederen heeft geleverd of diensten heeft verstrekt. Bovendien moet deze lijst het totaalbedrag daarvan en de aangerekende btw bevatten. De ondernemer houdt de bedrijfsmiddelen bij in een tabel. Op die manier kan nagekeken worden hoeveel btw de btw-plichtige heeft afgetrokken. Bepaalde ondernemingen vallen onder een speciaal stelsel. Forfaitaire btw-stelsels In bepaalde beroepen is de belastbare omzet afhankelijk van de aankopen of de geleverde prestaties. Hiervan bestaan geen facturen. Tot deze beroepen behoren: apotheker, bakker, banketbakker, boekhandelaar, cafehouder, detaillist of kleinhandelaar in vis, detaillist of kleinhandelaar in zuivelproducten, detaillist of kleinhandelaar in schoenen, detaillist of kleinhandelaar in tabaksfabrikaten, detaillist of kleinhandelaar in textielwaren, detaillist of kleinhandelaar in wild en gevogelte, detaillist of kleinhandelaar in levensmiddelen, drogist, foorkramer, frituurexploitant, geneesheer met geneesmiddelendepot, handelaar in ijzerwaren, kapper, krantenverkoper, schoenhersteller, slager, verkoper van consumptie-ijs en visventer. Voorwaarden: De omzet is kleiner dan 500.000 euro (excl. btw). De regeling geldt enkel voor fysieke personen, VOF's of GCV's. De verkoop aan particulieren, i.e. zonder factuur, bedraagt minstens 75% van de omzet. De aangifte per kwartaal is verplicht. Bovendien moet de ondernemer een berekeningsblad toevoegen. Hierop staat de verschuldigde btw, berekend op de forfaitaire omzet. Handig om te weten is dat de ondernemer binnen dit stelsel niet moet beschikken over een dagontvangstenboek. Kleine-ondernemersregeling Hier gaat het om ondernemingen met een jaaromzet van maximaal 5580 euro (excl. btw). Verplichtingen: - De ondernemer moet een btw-nummer aanvragen, maar hoeft geen btw-aangifte te doen. - Op de facturen van de onderneming staat 'Kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling - btw niet toepasselijk'. - De ondernemer betaalt geen belastingen aan de overheid. De betaalde btw kan niet afgetrokken worden. - De onderneming hoeft geen btw aan te rekenen op haar leveringen. - De ondernemer dient een jaarlijkse listing in.