Terug naar het overzicht

Grondslag van de belasting - Algemeenheden

De personenbelasting is voor het gehele jaar verschuldigd op de inkomsten die de belastingplichtige tijdens het belastbare tijdperk in België en in het buitenland heeft behaald of verkregen (rekening houdend evenwel met de dubbelbelastingverdragen).Dit belastbare inkomen wordt gevormd door het totale netto-inkomen, verminderd met de aftrekbare bestedingen. Het totale netto-inkomen is de som van de netto-inkomens van de volgende categorieën: inkomen van onroerende goederen; inkomen van roerende goederen en kapitalen; beroepsinkomen; divers inkomen.