Terug naar het overzicht

De Belgische bouwsector

De bouwsector kunnen we opsplitsen in drie deelmarkten; woningen, niet-residentiële gebouwen en burgerlijke bouwkunde. Woningen Als één van de meest opvallende recente ontwikkelingen in deze sector kunnen we vermelden dat in 2004 er voor het eerst meer appartementen zijn gebouwd dan huizen. Dit is ondermeer een gevolg van de hoge grondprijzen, waardoor consumenten eerder kiezen voor een appartement. Andere factoren die hier aan bijdragen zijn het groeiend aantal alleenstaanden en de toenemende vergrijzing. De renovatie van bestaande woningen is een sector die de laatste tien jaar groeide met meer dan 30%. Sinds het jaar 2002 worden er zelfs meer vergunningen verstrekt voor de renovatie dan voor nieuwbouw. Factoren die deze sector ten goede komen zijn de hoge grondprijzen, de groei van het woningenbestand en de stijging van het gevraagde levenscomfort. Niet-residentiële bouwkunde De nieuwbouw van niet-residentiële gebouwen is een sector die erg conjunctuurgevoelig is. De jaren 2001, 2002 en 2003 vormden een donkere periode, maar in 2004 was er een omslag en groeide de sector met 10%. Net als in de woningbouw zit ook de renovatie van het niet-residentiële segment in de lift. Deze groei wordt ondersteund door een groeiend aantal bestemmingswijzigingen. Veel kantoorgebouwen worden tot woningen omgevormd. Burgerlijke bouwkunde Deze sector omvat alle infrastructuurwerken zoals wegenbouw, waterbouw. Deze deelmarkt bestaat bijna volledig uit nieuwbouw (80%), waarvan de overheid vaak de opdrachtgever is. Deze sector bevindt zich op het moment in de grootste moeilijkheden. Door de beperkte budgettaire ruimte van gemeenten blijven investeringen in de burgerlijke bouwkunde uit met faillissementen in de sector als gevolg. Met behulp van alternatieve financieringen voor investeringen, zoals tolgeld, probeert de sector uit het dal te komen. Ondanks de positieve conjunctuurtrend bleef het aantal faillissementen in de Belgische bouwsector voortdurend stijgen. Nieuwe concurrentie uit Oost-Europese landen en het stijgende aantal wanbetalers worden als oorzaak genoemd. Tenslotte zijn ook de hoge prijzen voor olie en staal problematisch. Bouwmaterialenhandel In België zijn ongeveer 800 bouwmaterialenhandelaren actief die samen 850 verkooppunten hebben en circa 8.000 mensen tewerkstellen. Het gaat over een grote groep kleine bedrijven en een beperkt aantal grote spelers. Deze handel heeft in België een uiterst belangrijke positie in de distributie van materialen. In de eerste plaats vinden we hiervoor een logistiek argument: omdat de Belgische bouwmarkt zo versnipperd is en er vele kleine Belgische bouwbedrijven actief zijn in de sector wordt het voor producenten veel interessanter om de handelaren als tussenschakel te gebruiken. De tweede reden is van financiële aard. Veel Belgische aannemers geven er de voorkeur aan om leveranciers pas te vergoeden nadat zij zelf door de klant zijn betaald. Verder hebben aannemers zelf ook steeds meer te maken met betalingsproblemen van hun klanten. Hierdoor worden bouwmaterialenhandelaren een financieel interessante tussenschakel. Inkoopgroeperingen vormen een interessant kanaal om ook de minder grote bouwmaterialenhandelaren te bereiken.