Terug naar het overzicht

Bedrijfsdoorlichting

Uit de ervaring van accountmanagers ontwikkelde zij een werkmiddel dat u als K(M)O-ondernemer toelaat uw onderneming systematisch in kaart te brengen. In een tijd van snel veranderende marktomstandigheden, is het belangrijk als ondernemer dat u zich regelmatig bezint over de strategische positie van uw onderneming. Dit doet vragen rijzen zoals : Hoe presteert mijn onderneming tegenover de sector ? Welke trends en evoluties verwachten we voor de volgende jaren ? Is mijn onderneming intern goed georganiseerd ? Welke richting wil ik uitgaan ? Hierop zoekt men niet alleen een antwoord maar tevens een methode van aanpak. Hoe ziet een bedrijfsdoorlichting eruit? Deze bestaat uit twee onderdelen die elk op hun beurt opnieuw worden onderverdeeld in deelaspecten. De omgevingsanalyse van uw onderneming. In de omgevingsanalyse wordt gekeken naar de markt en de bedrijfsomgeving. Het samenspel tussen uw onderneming enerzijds en klanten, leveranciers en concurrenten anderzijds, vormt de kern van het ondernemerschap. Het is belangrijk om alle relevante marktspelers te kennen en uw onderneming daar tegenover te positioneren. Verder wordt onderzocht hoe marktevoluties en externe factoren een invloed hebben op uw onderneming. De toekomst is nooit voor 100% voorspelbaar, maar de studie van bestaande en verwachte trends en evoluties, geeft een beeld van mogelijke kansen en/of bedreigingen voor uw onderneming. De interne analyse van uw onderneming. In de interne analyse wordt gekeken naar de onderneming zelf. Wat is de bedrijfsactiviteit, hoe ziet het assortiment eruit, hoe belangrijk zijn bepaalde doelgroepen, welke informatiestromen worden benut en hoe wordt deze informatie verwerkt. Hoe evolueert de omzet over de jaren en wat met de liquiditeitspositie. Hoe is uw personeelssamenstelling, hoe is ze georganiseerd, hoe verloopt de interne communicatie. Welke inspanningen worden geleverd op vlak van marketing, ? Deze en véél méér vragen komen aan bod tijdens het overlopen van de verschillende aspecten van de onderneming. Het resultaat van deze analyse is een inventaris van sterke punten en de verbeterpunten voor de onderneming. Welke meerwaarde kan u verwachten van de adviseur of accountmanager? Samen met u overloopt de accountmanager op een kritische wijze alle onderdelen van de bedrijfsdoorlichting. Op basis van de verzamelde gegevens maakt de accountmanager een SWOT-analyse (sterkten-zwakten-opportuniteiten-bedreigingen) van de onderneming. Wat na de SWOT-analyse? De accountmanager formuleert samen met u (nieuwe of aangepaste) doelstellingen voor uw financieel, organisatorisch of commercieel beleid. Om uw doelstellingen te bereiken, wordt een concreet actieplan met bijhorende prioriteiten uitgewerkt. De accountmanager kan u begeleiden tijdens de uitvoeringsfase van dit actieplan. Naar eigen goeddunken kan de onderneming beroep blijven doen op begeleiding aan een tempo en een frequentie naar eigen keuze.