Personenbelasting

Aan de belasting onderworpen personen
De personenbelasting is verschuldigd door de Rijksinwoners. Rijksinwoners zijn de personen die in België hun domicilie of de zetel van hun fortuin hebben gevestigd.

Zonnecellen veroveren de wereld

Photovoltech, de fabrikant van zonnecellen en -modules uit Tienen, heeft vorig jaar een omzet van 40 miljoen euro gedraaid en voor dit jaar wordt bijna het dubbele in het vooruitzicht gesteld. De ambities blijven niet tot dat peil beperkt.

“We hebben nu wereldwijd een marktaandeel van iets minder dan één procent. Binnen tien jaar willen we op vijf procent zitten”, zegt Johan Nijs, general manager. Hij legt ons uit hoe en waarom.

Wij doen gewoon ons best

Een van de grootste Europese producenten van voegdichtingsproducten bevindt zich in het Kempense Turnhout. Soudal telt vandaag meer dan 1.000 werknemers en is actief in meer dan 120 landen.

Veertig jaar geleden werd het bedrijf opgericht door Vic Swerts. Vandaag houdt hij de touwtjes nog steeds stevig in handen. Hij is een rasechte ondernemer: een ‘Kempenaar’ zoals ze die nog maar zelden maken.

Inschrijving btw en personenbelasting

Algemene regels voor de btw-plichtige, speciale btw-stelsels : forfaitaire btw-stelsels, kleine ondernemersregeling.

– De btw-plichtige moet zich aan enkele regels houden.
– Als hij een onderneming start, stopt of er iets aan wijzigt, moet hij dat melden aan het btw-controlekantoor.
– Bij levering moet steeds een factuur in tweevoud worden opgemaakt.
– De ondernemer moet de verrichtingen van de vorige maand maandelijks aangeven.

Inkomenstenbelastingen

De Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit (sector directe belastingen) is belast met de vestiging van de inkomstenbelastingen, die als volgt worden ingedeeld:

Inkomsten van roerende goederen en kapitalen

Vanaf aj. 2005 wordt iedere echtgenoot of wettelijk samenwonende belast op de roerende inkomsten die hem/haar eigen zijn en op de helft van de andere roerende inkomsten. Ook heeft iedere echtgenoot of wettelijk samenwonende recht op de vrijstellingen (zie 2.1.1.4. punt b.) zodat in concreto de vrijstellingen verdubbeld worden.

Inkomen van onroerende goederen

Met ingang van aanslagjaar 2005 (inkomsten van 2004):

– worden de onroerende inkomsten niet meer geglobaliseerd in hoofde van echtgenoot met de hoogste beroepsinkomsten maar worden ze belast op naam van de eigenaar ervan of worden ze verdeeld tussen de twee echtgenoten in het geval van gemeenschappelijke eigendom of onverdeeldheid. Dezelfde regel geldt voor de aftrekken van intresten en lasten;

Groot deel ondernemers wil bedrijf verkopen

38% van de ondernemers zegt zijn bedrijf te zullen verkopen op het moment dat er een goed bod wordt gedaan. ‘Een succesvolle overdracht aan de opvolger’, typeert voor 21% van de entrepreneurs zijn ambities. Hetzelfde percentage gaf aan plannen te hebben om vestigingen in het buitenland te openen. Richard Branson, Joop van den Ende en John de Mol worden in deze volgorde in de top 3 genoemd van topondernemers die het meest aanspreken. Daarnaast kijken de ondernemers met ontzag naar het succes van Marktplaats en TomTom. De verkoop van het bedrijf Marktplaats aan eBay voor 225 miljoen euro staat iedereen nog vers in het geheugen.

Grondslag van de belasting – Algemeenheden

De personenbelasting is voor het gehele jaar verschuldigd op de inkomsten die de belastingplichtige tijdens het belastbare tijdperk in België en in het buitenland heeft behaald of verkregen (rekening houdend evenwel met de dubbelbelastingverdragen).Dit belastbare inkomen wordt gevormd door het totale netto-inkomen, verminderd met de aftrekbare bestedingen.

2014 Bedrijventekoop