All posts in Overig category

Verklarende woordenlijst ondernemen

A
Aanwezigheidsindex: De aanwezigheidsindex gaat uit van het relatieve belang van de werkgelegenheid (al dan niet in een bepaalde sector) ten opzichte van de inwoners op arbeidsleeftijd. De verhouding in de regio wordt vergeleken met dezelfde verhouding in het Vlaamse Gewest. Een waarde hoger dan één wijst op een sterke aanwezigheid.

De Belgische bouwsector

De bouwsector kunnen we opsplitsen in drie deelmarkten; woningen, niet-residentiële gebouwen en burgerlijke bouwkunde.

Woningen
Als één van de meest opvallende recente ontwikkelingen in deze sector kunnen we vermelden dat in 2004 er voor het eerst meer appartementen zijn gebouwd dan huizen. Dit is ondermeer een gevolg van de hoge grondprijzen, waardoor consumenten eerder kiezen voor een appartement. Andere factoren die hier aan bijdragen zijn het groeiend aantal alleenstaanden en de toenemende vergrijzing. De renovatie van bestaande woningen is een sector die de laatste tien jaar groeide met meer dan 30%. Sinds het jaar 2002 worden er zelfs meer vergunningen verstrekt voor de renovatie dan voor nieuwbouw. Factoren die deze sector ten goede komen zijn de hoge grondprijzen, de groei van het woningenbestand en de stijging van het gevraagde levenscomfort.

De Belgische Wellness sector

De opkomst van de wellness industrie is één van de belangrijkste trends die op dit moment gesignaleerd worden in het economische landschap. De komende jaren wordt er een groei van 10% verwacht. Onder de noemer “Wellness” worden een aantal verschillende productgroepen samengebracht. Het betreft hier de volgende 4 segmenten; health, fitness, wellness en beauty. Er zijn twee vormen van wellness te onderscheiden, namelijk wellness door ontspanning en wellness door inspanning. Oftewel een passieve en een actieve stroming. Bij de passieve stroming wordt de nadruk gelegd op ontspanning, rust en geestelijk welzijn.

Boekhouding en jaarrekening van de ondernemingen

De wettelijke beschikkingen die de ondernemingen dienen in acht te nemen in verband met hun boekhouding en jaarrekening, werden vastgesteld in de wet van 17 juli 1975 (en haar koninklijke besluiten) en in de wet van 7 mei 1999 houdende het Wetboek van Vennootschappen.

Doe mee met de Grote NV Talent-enquête

Hoe zien werkgevers talentontwikkeling, en wat denken werknemers hiervan? Hoe zien de Vlamingen de toekomst van verloning en hoe moeten we de financiering van de vergrijzing oplossen? We willen ook uw mening kennen!

Ondernemingsdossier

De Balanscentrale van de Nationale Bank van België heeft een ondernemingsdossier opgesteld dat een firma op beknopte wijze boekhoudkundige en financiële informatie verstrekt over verschillende jaren. Deze informatie stelt de betrokken onderneming in staat een duidelijker inzicht te krijgen in haar financiële toestand, onder meer door het vergelijken van haar cijfers met die van de groep ondernemingen uit haar branche (activiteitensector). Dit product is uitsluitend bestemd voor de ondernemingen die gestandaardiseerde jaarrekeningen (van het verkort of volledig schema) neerleggen.

Volledige of dubbele boekhouding

Voor ondernemingen die geen vereenvoudigde boekhouding mogen voeren zijn extra verplichtingen van toepassing:

– Dubbele boekhouding
– Aangepast genormaliseerd rekeningstelsel (= boekhoudplan). Een model hiervan moet steeds op de zetel van de onderneming worden bewaard.

Voorafbetalingen en aanvullende belastingen

Als ondernemer dient u voorafbetalingen te doen en zijn ook een aantal aanvullende belastingen verplicht.

Voorafbetalingen
Zowel zelfstandigen als vennootschappen moeten voorafbetalingen doen, die gebaseerd zijn op de vermoedelijke winsten van het lopende jaar. De stortingen zouden de belastingen van het lopende belastbare tijdperk ongeveer moeten dekken. De vervaldagen zijn 10 april, 10 juli, 10 oktober en 10 december.

Voka

Voka is een Vlaamse werkgeversorganisatie. Als netwerk van ondernemingen vertegenwoordigt het 17.500 ondernemingen en daarmee 60% van de toegevoegde waarde in Vlaanderen en 60% van de private werkgelegenheid. In totaal gaat het om meer dan 900.000 mensen. Voka werkt samen met de volgende 24 sectoren : Federatie Toeristische Industrie, FOS, Cobelpa, Febetra Vlaamse Gemeenschapsraad, Staalindustrie Verbond, Vlaamse Confederatie Bouw, Vlaamse Havenvereniging, Agoria Vlaanderen, Febelgra, Febelhout, Febeltex, Federgon, Fedichem, Fevia, Creamoda, CIB Vlaanderen, VGI Vlaanderen, FEBEM Vlaanderen, VARU, BVS, ORI, Fedia, BVBO en O.V.O..

Vereenvoudigde boekhouding

Een vereenvoudigde boekhouding mag worden gevoerd door kleine ondernemingen (eenpersoonszaken, vennootschappen onder firma en gewone commanditaire vennootschappen) met een jaaromzet die kleineris dan 500.000 euro (excl. btw) en die bovendien geen activiteit hebben in de volgende sectoren:

2014 Bedrijventekoop